საეკლესიო ენის ისტორიის კვლევის ცენტრის შექმნის ბრძანება

brZaneba #119