ქვეყნის ზოგადი მდგომარეობა VII საუკუნეში

75-VII-X-ss-xalxali

VI საუკუნის II ნახევარში გარდაიცვალა ქართლის მეფე ბაკური. „მოკუდა ბაკურ და დარჩეს შვილნი მისნი წურილნი, რომელნი ვერ იპყრობდეს მეფობასა“.  ქართლში გაუქმდა მეფობა. საუკუნის ბოლოს სპარსეთის … [Read more...]

საქართველოს ზოგადი მდგომარეობა VI საუკუნეში

59-VI-s-darinis-gza1

VI საუკუნის დასაწყისში სპარსეთმა საქართველო დაიმორჩილა, რის შედეგადაც ქართლში მეფობა გაუქმდა. როგორც ქართულ, ასევე ზოგიერთ ბერძნულ წყაროს მეფობის გაუქმების საკითხი სხვადასხვაგვარად … [Read more...]

საქართველოს ზოგადი მდგომარეობა V საუკუნეში

37-IV-VI-ss-sazgvrebis-cvlileba

V საუკუნის დასაწყისში საქართველო უკვე დახარკული ქვეყანა იყო სპარსელთა მიერ. მართალია, სპარსელებმა ვერ შეძლეს ქართული სახელმწიფოებრიობის გაუქმება, მაგრამ დაუფარავად ცდილობდნენ … [Read more...]