„ერთობა“ ქართულ და სომხურ ეკლესიათა შორის უხტანესის მიხედვით

არსენ საფარელის თანახმად, პოლემიკა ქართულ და სომხურ ეკლესიათა შორის დაწყებულა  VI  საუკუნის  II  ნახევარში  და  განსაკუთრებით  გამწვავებულა  VII საუკუნის დასაწყისში. პოლემიკა ძირითადად წერილობით მიმდინარეობდა, ზოგჯერ მღვდელმთავრები  უშუალოდ  კამათობდნენ  (მაგ.  ცურტაველი  ეპისკოპოსი  მოსე ქართულ საკათალიკოსოში, ქართველი ეპისკოპოსი პეტრე).

ეპისტოლარულ კამათში მონაწილეობდნენ არა მარტო საეკლესიო იერარქები, ეპისკოპოსები, არამედ ქართველი მთავრები და სომხეთის მარზპანიც კი. ყველა ეპისტოლეში,  რომელსაც  კირიონს,  სხვა  ქართველ  ეპისკოპოსებს  და  ქართველ მთავრებს უგზავნიან სომეხი იერარქები და მარზპანი, ძირითადად ქართულ ეკლე- სიას უსაყვედურებენ და ადანაშაულებენ ქართულ და სომხურ ეკლესიათა შორის დადებული შეთანხმება-ხელშეკრულების დარღვევაში, თითქოსდა ქართულ და სომხურ ეკლესიათა შორის კირიონამდე რამდენიმე ათეული წლით ადრე დადებული ყოფილა  შეთანხმება-ხელშეკრულება  ურთიერთკავშირის  შესახებ,  ხოლო  კირიონს  ეს კავშირი დაურღვევია. კირიონ  ქართლის  კათალიკოსის,  მოსე  და  აბრაამ  სომეხთა  კათალიკოსების, ვრთანეს ქერდოლის, მოსე ეპისკოპოსის, ვრკანის მარზპან სმბატის, ასევე არსენ საფარელისა და უხტანესის მსჯელობის საგანია ქართულ და სომხურ ეკლესიებს შორის  VI  საუკუნის  I  ნახევარში  დადებული  შეთანხმება-ხელშეკრულება  ურთ- იერთკავშირისა და “ერთობის” შესახებ. მოსე  ცურტავის  ეპისკოპოსის  მსჯელობით,  ქართულ  და  სომხურ  ეკლესიათა შორის არსებობდა იერარქიული კავშირი, იმის შემდეგ, რაც ქართველ და სომეხ იერარქებს დაუდვიათ “აღთქმა”. გარდა იერარქიული კავშირისა, მათ შორის სარწმუნოებრივი ერთიანობაც ყოფილა. “ერთობის აღთქმა” წერილობითი სახისა ყოფილა. უხტანესის მიხედვით, სომხეთის კათალიკოს მოსეს (574-604) ქართველმა მთავრებმა, ერისთავებმა და ეპისკოპოსებმა დაახლოებით 570-იან წლებში გაუგზავნეს მოციქული  და  სთხოვეს  ქართული  ეკლესიისთვის  წინამძღვარი  (კათალიკოსი),  ამიტომაც მოსემ განიზრახა, რომ თავისი სახლიდან მისცეს მათ წინამძღვარი ერთგულებისა”, “…ორივე მხარის სარწმუნოების ერთობისა და, აგრეთვე, პირველ მამათა, რომლებიც მასზე ადრე იყვნენ, აღთქმის განსამტკიცებლად ხელი დაასხა კირიონს…”. ნამდვილად მოხდა თუ არა ასეთი ხელდასხმა, ეს საკამათოა, მაგრამ უხტანესის თანახმად,  მოსე  სომეხთა  კათალიკოსის  მიერ  ქართველთა  კათალიკოსის  “ხელდასხმა” გამოწვეული ყოფილა “პირველ მამათა აღთქმის განსამტკიცებლად”. ქართველ და სომეხ “პირველ მამებს” იერარქებს დაუდვიათ აღთქმა-ხელშეკრულებაგადაწყვეტილება “ორივე მხარის”, ანუ ქართლისა და სომხეთის საეკლესიო ერთობის შესახებ. ეს აღთქმა მიუღიათ არა ოდესღაც, წინა საუკუნეში, არამედ ეკლესიის იმ მამებს, რომლებიც მოსე კათალიკოსზე ადრე მოღვაწეობდნენ, “რომლებიც მასზე ადრე იყვნენ”.   შემდგომში, როცა მოსე კათალიკოსმა გაიგო კირიონის “განდგომა”, მან დაუყ- ოვნებლივ  მოუწოდა  კირიონს,  რათა  დაეცვა  ქართულ  და  სომხურ  ეკლესიებს შორის დადებული წერილობითი ხელშეკრულება. მოსე წერს: `ჯერაც წერილით არის დაცული ჩვენი და თქვენი სარწმუნოების ერთიანობა”; ე. ი. მოსე კათალიკო- სის დროს ჯერ კიდევ არსებობდა წერილობითი დოკუმენტი “ერთობის” შესახებ. კათალიკოსი მოსე კიდეც აღწერს, თუ როგორ და რა პირობებში დაიდო “ერთო- ბის”  ხელშეკრულება.  მოსეს  მიხედვით,  კავად  მეფეთა-მეფის  დროს  მომხდარა სარწმუნოებრივი მიმართულების განსაზღვრა ქართული და სომხური ეკლესიების მიერ,  რომაელებს  ანუ  რომ-ბერძენთა  იმპერიას  მიუღია  ქალკედონიტობა,  ხოლო ქართველ-სომეხნი  რომაელებს  განდგომიან  და  განშორებიან.  სწორედ  ეს  ფაქტი ყოფილა წერილობით დადასტურებული. უხტანესის მიერ გადმოცემული ეს ტექსტი მოსეს ეპისტოლედან ასეთია: “სცან იგი, რაც კავად მეფეთა-მეფის დროს იქმნა

გამოძიება  სარწმუნოებათა  გამოკვლევისა:  რომაელებმა  ქალკედონის  სარწმუ- ნოება მიიღეს, ხოლო ჩვენი და თქვენი ქვეყნები განდგნენ და გაშორდნენ. ჯერაც წერილით არის დაცული ჩვენი და თქვენი სარწმუნოების ერთიანობა. ნუ ეცრუები ჩვენს მამათა აღთქმას, რომელიც ჩვენ ორთა შორის დადეს, ნუ განეშორები ჩვენი ერთობისაგან”  ძალზე საინტერესოა, რომ კათალიკოს მოსეს მიხედვით, ამ “აღთქმის” დადებამდე ქართული ეკლესია დაკავშირებული ყოფილა რომ-საბერძნეთის ეკლესიასთან. და ქართული ეკლესია ამ დროს ისევე განშორებია რომაულ-ბერძნულ ეკლესიას, როგორც  ებრაელები  განშორდნენ  ეგვი პტეს.  საბერძნეთს  მოსე  უწოდებს  ახალ ეგვი პტეს  და  შეახსენებს  კირიონს,  რომ  ქართული  ეკლესია  დაშორდა  რომ- ბერძენთა ეკლესიას,  ანუ ახალ ეგვიპტეს,  სადაც ქართული ეკლესია თურმე დევნილი  იყო  ახალი  ეგვი პტის  ფარაონის  მიერ.  მოსე  წერს:  “ნუ  იქნები  თანახმა რომაელთა; ნუ მიიქცევი გულით ეგვი პტისაკენ,  არამედ გაიხსენე,  როგორ გამოხვედი ახალი ეგვი პტიდან და შენი მდევნელი ფარაონის მწარე სახლიდან, ბოროტ ზედამხედველთაგან და მწარე მონობისაგან.”

მართლაც, ცნობილია VI საუკუნემდე კათალიკოსები საბერძნეთიდან იგზავნებოდნენ. მოსე კათალიკოსის მიხედვით, ამ დროს ქართული ეკლესია, თურმე, ბერძნული ეკლესიის მწარე მონობისა და ბოროტი ზედამხედველობის ქვეშ იყო, ხოლო კავად მეფის დროს ქართული ეკლესია გამოყოფია ბერძნულ-რომაულ ეკლესიას. ამავე დროს, ქართულ და სომხურ ეკლესიათა შორის დადებულა წერილობითი “აღთქმა» ერთობის  შესახებ.  VI  საუკუნეში  ქართული  ეკლესია  მართლაც  სრულებით  დამოუ- კიდებელი რომ ყოფილა ბერძნული ეკლესიისგან, ამას ქართული წყაროებიც აღნიშნავენ. ამის შემდეგ ქართლის კათალიკოსებად უკვე ქართლშივე ეკურთხებიან ქართველები.

კათალიკოს მოსეს თქმით, ქართველ-სომეხთა საეკლესიო კრებას დაუმტკიცებია “სამი  წმიდა  კრების  აღსარება”  და  ურთიერთშორის  ერთობლივი  წერილობითი დოკუმენტი დაუდვიათ (იგულისხმება I-II-III მსოფლიო კრებები).

“…სამი წმიდა კრების აღსარება, რომელიც ჩვენმა და თქვენმა მამებმა ერთო- ბლივი წერილით დაამტკიცეს ურთიერთშორის, რომელიც ჯერაც გვაქვს”.

ძალზე საინტერესოა და ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ კირიონი არ უარყოფს ქართულ და სომხურ ეკლესიათა შორის ერთობის შესახებ წერილობითი დოკუმენტის,  ანუ  ”აღთქმის” არსებობას.  უფრო  მეტიც,  ის  აღიარებს  ასეთი  დოკუმენტის არსებობას:  “ჩვენი  და  თქვენი  მამების  ერთობის,  აღთქმისა  და  სარწმუნოების დამტკიცების შესახებაც რომ მოგიწერიათ, ჩვენ იგივე გვაქვს უცვლელად. ჩვენი და  თქვენი  ქვეყნების  შესახებ  რომ  მოგიწერიათ  და  გითქვამთ  “ერთობის”  გამო, რომელიც ჩვენ დროს არის, ჩვენ იგივე ერთობა გვაქვს და არ ვცვლით”.

კირიონი აღიარებს ქართულ და სომხურ ეკლესიათა შორის “ერთობის” არსებობას. მოვლენების შემდგომ განვითარებას უხტანესი ასე გადმოგვცემს  მოსე ცურტავის  ეპისკოპოსი  ჩასულა  კირიონ  კათალიკოსის  კარზე  თბილისში,  რათა  მას კირიონისთვის შეეხსენებინა ქართულ და სომხურ ეკლესიათა შორის დადებული ხელშეკრულება,  ანუ  აღთქმა-პირობა.  მოსე  თბილისში  კირიონთან  ჩასულა  იმის გამო, რომ “…ჩემი ნახვით ეგების შერცხვესო აღთქმისა და პირობის, რომელიც დადეს სომეხთა და ქართველთა მამამთავრებმა…”

შემდგომში, მოსე ცურტაველი ეპისკოპოსი უთვლის კირიონს: “…ნეტარმა მამამთავარმა მოსემ… იმიტომ შეგარჩია, რომ მამათა აღთქმა და გარდამოცემა მტკიცედ გეპყრას”. “ორივე ამ ქვეყანას, ჩვენსას, სომეხთა და თქვენსას, ქართველთა იგივე გვქონია  და  გვაქვს…”  ვრთანეს  ქერდოლის  თქმით,  ანტიქალკედონური  ერთობის პირობა დაუდევთ არა მარტო ქართულ და სომხურ ეკლესიებს, არამედ ალბანურ ეკლესიასაც. “…ნესტორისა და ქალკედონის კრების წვალებას, რაც სომეხთა, ქართველთა  და  ალბანელთა  ეპისკოპოსებმა  და  მთავრებმა  ერთად  საშინელი  წყევლით მოუხსენებლად აღმოფხვრეს, ეხლა ეგ… იწყნარებს”.  აბრაამ სომეხთა კათალიკოსი, ისე როგორც მოსე კათალიკოსი მიიჩნევს, რომ ქართულ და სომხურ ეკლესიებს შორის ხელშეკრულება ერთობის შესახებ დადებულა კავად მეფის დროს. “მეფეთა-მეფის კავადის დროს იქმნა კვლევა-ძიება ჩვენ ქვეყანასა და რომაელ- თა შორის,  რომელთაც მიიღეს ქალკედონის კრება და  ლეონის ტომარი,  ჩვენი და თქვენი ქვეყნის მოძღვარნი და მთავარნი გაშორდნენ მათთან ზიარებას და ორივე ერთობით იცავს წერილობითაც ჩვენს შორის დღემდე”.  აბრაამ კათალიკოსის თანახმად, ქალკედონიტობას სომხეთსა და ქართლში შემოუღწევია ბაბგენ სომეხთა კათალიკოსისა და გაბრიელ ქართველთა კათალიკო- სის დროს. ამის შემდეგ ქართველ და სომეხ აზნაურებს და ეპისკოპოსებს მოუწვევიათ ანტიქალკედონური კრება და დაუდვიათ წერილობითი აღთქმა. ეს წერილობითი  აღთქმა  დაცული  ყოფილა  აბრაამის  დროსაც:  “…ეს  ცთუნება,  როგორც ადრე მოგწერეთ, შემოვიდა ჩვენ ქვეყანაშიც ბაბგენ სომეხთა კათალიკოსისა და გაბრიელ ქართველთა კათალიკოსის დროს. ეპისკოპოსებმა და აზნაურებმა ერთხმად  შეაჩვენეს  და  გაეცალნენ  კრებას  და  ლეონის  ტომარის  მადიდებლებთან ერთობას.  ეხლაც  წერილობით  არის  დაცული  ჩვენთან”.126  აბრაამი  თავის  მესამე ეპისტოლეში  კირიონის  მიმართ  წერს,  რომ  ქართველ-სომეხთა  სარწმუნოებრივი შეთანხმება მომხდარა გაბრიელ კათალიკოსის დროს. აბრაამ კათალიკოსის თანახმად, ქალკედონიტობას სომხეთსა და ქართლში შემოუღწევია ბაბგენ სომეხთა კათალიკოსისა და გაბრიელ ქართველთა კათალიკო- სის დროს. ამის შემდეგ ქართველ და სომეხ აზნაურებს და ეპისკოპოსებს მოუწვევიათ ანტიქალკედონური კრება და დაუდვიათ წერილობითი აღთქმა. ეს წერილობითი  აღთქმა  დაცული  ყოფილა  აბრაამის  დროსაც:  “…ეს  ცთუნება,  როგორც ადრე მოგწერეთ, შემოვიდა ჩვენ ქვეყანაშიც ბაბგენ სომეხთა კათალიკოსისა და გაბრიელ ქართველთა კათალიკოსის დროს. ეპისკოპოსებმა და აზნაურებმა ერთხმად  შეაჩვენეს  და  გაეცალნენ  კრებას  და  ლეონის  ტომარის  მადიდებლებთან ერთობას.  ეხლაც  წერილობით  არის  დაცული  ჩვენთან”.  აბრაამი  თავის  მესამე ეპისტოლეში  კირიონის  მიმართ  წერს,  რომ  ქართველ-სომეხთა  სარწმუნოებრივი შეთანხმება მომხდარა გაბრიელ კათალიკოსის დროს. აღსანიშნავია,  რომ  უხტანესის  თვალსაზრისი  განსხვავდება  მოსე  და  აბრაამ კათალიკოსის თვალსაზრისისგან. კერძოდ, თუ ეს კათალიკოსები თითქოსდა 506-531 წლებში ჩატარებულ რამდენიმე კრებას აერთებენ და ერთ კრებად მიიჩნევენ, უხტანესი ამ კრებას გამოწვლილვით იკვლევს და სხვაგვარად მიიჩნევს.  თუ კათალიკოსები იერარქიული ერთობის მტკიცებით არიან დაინტერესებულნი, უხტანესი სარწმუნოებრივი ერთობის კრების თარიღს იძლევა.

იხილეთ წიგნი:
საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია