ქადაგებები

qadageba gudarexis monastershi qadageba abastumnis eklesiashi qadageba axalcixis sasuliero saswavleblis gaxsnisas qadageba vales eklesiashi 2ormoca yda wirva marabdis eklesiashi yda wminda wyluleti
udes eklesia axalcixe kimote depopulacia