წიგნები


saqartvelos-samociqulo-eklesiis-istoria diptixi-da-diaspora saxelmwifo enis ganvrcoba

 

saeklesio-samartali-kanonebi mesxeti gamahmadianeba saqartvelos-wmidna -mefeebi

 

saqartvelos-saeklesio-kanonebis-krebuli Soba-jvarcma-agdgoma-amagleba wminda-ninos-cxovreba

 

dedagvtismshobeli-shemwe-qartuli-enisa dugabi sibrdznis-xidi-mecnierebasa-da-sarwmunoebas-shoris

 

qartvelta-denacionalizacia petre-iberi-martlmadidebeli-episkoposi ori-teoria-qartveli-xalxis-chamoyalibebis-shesaxeb

 

saqartvelos-eklesiis-istoriis-wyaroebi qartl-kaxeti-gasomxeba qartveli-xalxis-momzadeba-macxovris-misagebad

 

deda-eklesia regionalizmi-sheaferxebs-erovnul-konsolidacias rchevebi-ucxoetshi-wamsvleltatvis

 

adamidan-iesomde levan-II-dadiani qartlis-cxovrebis-armenofiluir-redaqciebi

 

saepiskoposiebi lazikashi ena-da-saxelmwifo qartuli-saeklesio-enis-chamoyalibeba

 

wminda-mefe-vaxtang-gorgaslis-cxovreba teoria-saqartvelos-eklesiis-prozelitizmis-shesaxeb msoflio-saeklesio-krebebi-qartveli-episkoposebis-monawileobit

 

afxazeti saqartvelos-eklesiis-mokle-istoria konstantinopolis-sapatriarqos-lazikis-eparqia

 

mesxeti gamahmadianeba egrisi lazeti trialeti

 

dedaeklesia sakitxavi ymawviltatvis straboni kolxetis shesaxeb teologiis katedra 5 wlisaa

 

ivane javaxiSvili saqartvelos eklesiis ertianobis shesaxeb saqartvelos ekleiis istoriis pirveli sruli gamokvleva regionebis tvitmartveloba

 

prokofi kesarieli, agatia sqolastikosi qartul somxuri saeklesio urt ucxouri somxuri da qartuli wyaroebis wminda ninos Sesaxeb

 

bichvintisa da cxum afxa saqartvalos wminda samociqulo eklesiis iurisdiqciis afxazetis sakatalikoso

 

abazgiis eparqia flavius ariane skanda da sarapana

 

gaoseba albaneti-da-xundzeti saqartvelos ertianobaze

 

uwmindesi ilia ii da sinodi araswori istoriografiuli qaldeda History of the Holy Apostolic Church of Georgia

 

54. Краткая история Грузинской апостольской святой церкви. arian qartli არიან-ქართლი

 

გურამ გრიგოლია ეგრის-ლაზიკის შესახებ პროზელიტიზმის შესახებ სამეგრელო

 

Месхети kirion_I ლევან მეორე დადიანი

 
atlasi yda